Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
0907 318 959 info@cleaners-servis.sk

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Deratizácia

je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje. Premnoženie živočíšnych škodcov môže ohroziť verejné zdravie salmonelózami, leptospirózou, tularémiou, týfusom, cholerou, či morom. V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov odporúčame vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň. Jarná deratizácia je dôležitá práve preto, že potkany sú po zime vyhladované a v snahe nájsť si čo najviac potravy, sa snažia dostať čo najbližšie k zdrojom svojej obživy. Jesenná deratizácia je dôležitá preto, že pred zimou si potkany hľadajú teplejšie miesta a vhodné úkryty na prezimovanie, aby mohli v pokoji prežiť tvrdšie podmienky zimy.

Dezinfekcia

je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov,  zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmu prenosu nákazy a možností ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov. Aj keď si to neuvedomujeme, denne sme v kontakte s miliónmi baktérií. Mnohé z nich sú pôvodcami chorôb a infekcií. Na dezinfekciu používame postrekové a chemické prípravky, ktoré je možné aplikovať aj za prevádzky v potravinárskych podnikoch, nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, reštauráciách alebo školách, ale aj všade tam kde je proces dezinfekcie potrebný vzhľadom k zvýšenému pohybu ľudí, zvierat alebo zvýšenej pravdepodobnosti výskytu rôznych možných prenosných ochorení  bakteriologického pôvodu.

 

Dezinsekcia

je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu. Na dezinsekciu sa používajú tzv. požerové nástrahy, prípadne bariérový postrek – čo znamená, že chemickým postrekom vytvoríme bariéru, po ktorej hmyz prejde a hynie. Profesionáli dezinsekciu vykonávajú pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Ich použitie závisí od miesta výskytu škodcu.

Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti. Každý zásah v oblasti DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.